fbpx

גוף ראשון רבים

גלגולה של אגדה עתיקה בברית החדשה ובתורת הסוד העברית

by אודי צופף

׳מטטרון׳ הוא כינויו הבולט של ״המלאך הגואל״ המוכר במקורות מסורת ישראל בתארים ׳מלאך הפנים ו׳שר הפנים׳, כ׳ה׳ קטן׳, כ׳נער׳ (מושג משיחי טעון מאד), כ׳אביר יעקב׳ ועוד כהנה וכהנה גינוני אלוהות כבדי משקל ומלאי הוד והדר וזיו שכינה. אגדת מטטרון שזורה כחוט השני בנבכי תורת הסוד היהודית לדורותיה, אולם היא נדחקה מעט לשולי המחשבה היהודית; הן בשל הפרובלמטיקה שהיא מציבה בפני חז״ל, מטעמים של סטיה מסוכנת מאמונת הייחוד, ויותר מזה (ומתוך אותו הקשר עצמו), מחמת פולמוסם עם חכמי הנוצרים, שהשליכו את תכני הרעיון המכונן על הצדיק הנסתר שעלה לשמים ויושב לימין האל, בהמשך למסורות עתיקות יותר על חנוך ואליהו (וגם על משה).מי שיבקש לעלות על עקבות המלאך החמקמק מתוך שפע מקורות היהדות שיש לו זכר בהם, ייאלץ ללקט פיסות של פאזל עצום שהתפזר על פני מגוון של מקורות וחיבורים עתיקים וחדשים. אלה מצטברים לאורך ציר פרשנות ארוך ומסועף, שתחילתו במקרא עצמו והמשכו בספרות ההלניסטית, שהותירה את רישומה הידוע על התרבות הישראלית בימי הבית השני. למלאך מטטרון נוכחות בולטת במיוחד ב׳ספרות ההיכלות׳ שנתחברה בישראל במאות הראשונות שלאחר חורבן הבית, נוכחות שממשיכה במידה פחותה במדרשי חז״ל, ושבה ומתעצמת בתורת הסוד העברית המאוחרת, בקבלה ובחסידות. עד כה עוד לא ניתן לקורא העברי אפילו ספר בודד שיכנס את כל המידע החשוב הזה וינסה להעניק לדמות הערטילאית של מטטרון פנים של ממש. אולי יש להסביר זאת בכך שהדבר לא ניתן להיעשות; שמא, כטענת חוקר תורת הסוד העברית יוסף דן, כל החלקיקים הללו אינם מצטרפים לכדי תמונה שלמה.

חוקרי המקורות היהודיים יודעים תמיד לספר עד כמה הייתה הנוסחה המטטרונית גורם מרכזי בהיפותזה המשיחית הנוצרית. לצד ההכרה הגורפת בעובדה זו, ניכר החוסר במחקר שידובב נוסחה זו מתוך הטקסט של הברית החדשה עצמו, ומתוך ההקשר הרחב יותר של התפישה המשיחית העומדת ביסודו. זאת משום שהמונחים המזוהים עם ישות אגדתית זו אינם מצויים כאן, ואת עקבותיה ניתן לזהות רק בין השורות. אולם מאחר שניתן, כפי שיווכח הקורא שייכנס בעובי הקורה והמסמרים, יוצא שהתפישה המשיחית שלפנינו משקפת מהלך נועז של דה-מיסטיפיקציה של עלילות המלאך המקראי, ומעגנת אותן באדם ממשי ובהיסטוריה הממשית. הזווית המיוחדת שיש לברית החדשה לתרום לסימפוזיון המחקרי סביב אגדת ׳מטטרון׳, גם אם לא תספק את התמונה השלמה המבוקשת, בכל זאת תוכל לקשור בה כמה קצוות שיפזרו ולו מקצת מן הערפל והמסתורין שבה.

אתר -07

$9.99

Israel is at
War
Many soldiers need your help.

Scroll to Top