Looking for Netivyah founder Joseph Shulam? Visit our Where's Joe? page!

דבר אחר 2

ימי האינקוויזיציה נחשבים לאחת מנקודות השפל העמוקות בגלות ישראל, אף שבניגוד לדימוי הרווח בקרבנו, אין מדובר במפעל שתכליתו המרת דתם של היהודים. מבלי לגרוע מאומה מחומרתה המפלצתית של התופעה, לא הייתה לבתי הדין שהופקדו על שמירת טוהר האמונה הקתולית נגיעה של ממש ליהודים, אלא לאלה מהם שנטבלו לכנסייה, ובהיותם נוצרים נחשדו בכפירה כשהמשיכו לקיים בסתר...
Read More...

דבר אחר 1

‘דבר אחר’ היה פעם שמו של המדור הסאטירי של עיתון הפועלים ‘דבר’, שחדל מזמן מלהתקיים. ראינו לנכון לאמץ את הכותרת החיננית הזו לכתב העת העברי התקופתי של אגודת ‘נתיביה’ על אף העובדה שבמסורת ישראל זהו צירוף מילים טעון ורב משמעות שלילית. ‘דבר אחר’ הוא דבר לא כשר, בלשון עדינה, והכינוי ‘אחר’ לבדו מזוהה במקורותינו עם...
Read More...