Happy High Holidays from Netivyah! Click here to see our upcoming congregation schedule for the holidays.

גוף ראשון רבים

׳מטטרון׳ הוא כינויו הבולט של ״המלאך הגואל״ המוכר במקורות מסורת ישראל בתארים ׳מלאך הפנים ו׳שר הפנים׳, כ׳ה׳ קטן׳, כ׳נער׳ (מושג משיחי טעון מאד), כ׳אביר יעקב׳ ועוד כהנה וכהנה גינוני אלוהות כבדי משקל ומלאי הוד והדר וזיו שכינה. אגדת מטטרון שזורה כחוט השני בנבכי תורת הסוד היהודית לדורותיה, אולם היא נדחקה מעט לשולי המחשבה היהודית; הן בשל הפרובלמטיקה שהיא מציבה בפני חז״ל, מטעמים של סטיה מסוכנת מאמונת הייחוד, ויותר מזה (ומתוך אותו הקשר עצמו), מחמת פולמוסם עם חכמי הנוצרים, שהשליכו את תכני הרעיון המכונן על הצדיק הנסתר שעלה לשמים ויושב לימין האל, בהמשך למסורות עתיקות יותר על חנוך ואליהו (וגם על…

Read More

מירושלים לירושלים

נולד בירושלים בין החומות למשפחה חרדית בראשית המאה ה-20. משה עמנואל בן מאיר היה יהודי דתי, ירא ה’, שומר מצוות, וציוני כל שנות חייו. בצעירותו פגש את ישוע, אותו האיש מנצרת, שאותו הכיר מתוך כתבי הברית החדשה, ודבק במשנתו ובתורתו עד סוף חייו. על אף הסטיגמה שדבקה בכל יהודי שמאמין בישוע כמשיח, משה עמנואל בן מאיר הלך בדרכו של ישוע בלב שלם ובלי להתפשר עם אדם.סיפורו של משה עמנואל בן מאיר ירתק את הקורא, יפתח לפניו אופקים חדשים, וישמש השראה לאהבת ארץ ישראל, אהבת תורת ישראל, אהבת משיח ישראל, ומעל לכל אהבת האמת ושנאת השקר.

Read More

מטמוני מסתרים

פרשנות הברית החדשה מעסיקה בעיקר את עולמה של הנצרות, על אף העובדה שספר זה נכתב בידי יהודים, בתוך הקשר היסטורי-תרבותי-אמוני יהודי. לבד מהיותם נכסי דת מקודשים להמוני המאמינים הנוצרים, הטקסטים של הברית החדשה משמשים בדורות האחרונים מקור בלתי נדלה למחקר על ההיסטוריה וההגות היהודית בשלהי ימי הבית השני, שהיו פרשת דרכים מכריעה בתולדות עמנו: מחד, אסון החורבן העומד בפתח, של הפולחן הדתי ושל הקיום הלאומי בארץ ישראל. מאידך, ודווקא בצל הפורענות, התפתחה המסורת התורנית בימיהם של גדולי התנאים – משמאי והלל ועד לרבן יוחנן בן זכאי ורבי עקיבא – והגיעה לשיאים שעיצבו את פניה של היהדות עד היום. יש הטוענים…

Read More

והיית לקהל עמים

“במקלי עברתי את הירדן הזה, ועתה הייתי לשני מחנות”. אלה דברי יעקב ההולך לקראת אחיו עשיו בשובו מארם בראש מחנה גדול, משופע באדם וברכוש. יעקב ועשיו, אחים תאומים מבטן אמם, נפרדו בעצמם לשני מחנות במהלכה של עלילה משפחתית סבוכה ומפותלת שהותירה ביניהם משקעים מרים של איבה.המפגש בין הסיפור המקראי לבין ההיסטוריה הכתיב את התסריט למלודרמה המשפחתית הגדולה של כל הזמנים; המאבק שבין יעקב ועשיו הפך לתמונת נוף היחסים העכורים ששררו בין כנסת ישראל לכנסיית האומות, גם הן אחיות תאומות מבטן. מלחמה מרה זו שבין הטוענות לבכורה, ולזכות בלעדית על הירושה הרוחנית של ישראל, השחיתה הרבה חלקות טובות בשני המחנות וגרמה…

Read More